GRIVAS English-Greek Dictionary (more info)

Multimedia

Videos

Click here in order to visit our Official YouTube channel.

Φωτογραφίες

Sample Pages ›

Σχετικά με τα βιβλία

Η Grivas Publications παρουσιάζει με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια το Grivas English-Greek Dictionary. Πρόκειται για μια απόλυτα αξιόπιστη πηγή αναφοράς, με εγγυημένη ακρίβεια και ορθότητα πληροφοριών, που αποτελεί προϊόν μακρόχρονης και ενδελεχούς έρευνας σε συνεργασία με ειδικούς λεξικογράφους.

Το σύγχρονο λεξικό Grivas English-Greek Dictionary, στις 2.600 και πλέον σελίδες του, περιλαμβάνει 60.000 λήμματα και παράγωγα, 110.000 παραδείγματα, 11.000 ιδιωτισμούς και 3.000 περιφραστικά ρήματα.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του δίτομου αυτού λεξικού είναι ότι, εκτός από το μεγάλο εύρος του λεξιλογίου, συμπεριλαμβάνει και πληθώρα παραδειγμάτων που δείχνουν τη χρήση των λημμάτων στα Αγγλικά. Επίσης, το λεξικό δεν περιορίζεται απλά στο να μεταφράσει τις αγγλικές λέξεις και φράσεις, αλλά αποδίδει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τις αντιστοιχίες γλωσσικού επιπέδου (επίσημη, καθομιλουμένη, αργκό και λοιπά) μεταξύ των δύο γλωσσών. Το λεξικό Grivas English-Greek Dictionary παρουσιάζει και εξετάζει διάφορους τρόπους σύνταξης, αλλά και συνήθη λάθη. Περιλαμβάνει εκφράσεις της καθημερινής ζωής, καθώς και παροιμίες, παρομοιώσεις, ρητά και αποφθέγματα. Επιπλέον, διευκρινίζει τη χρήση ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο, την ιατρική, τις επιστήμες, την οικονομία και ούτω καθεξής.

Ας δούμε, λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά τη δομή του Grivas English-Greek Dictionary.

ΠΡΩΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Στις πρώτες σελίδες του λεξικού, μετά τον πρόλογο, ο αναγνώστης θα βρει τα περιεχόμενα, που θα τον βοηθήσουν να προσανατολιστεί εύκολα στη δομή του λεξικού. Αμέσως μετά, ακολουθούν τα φωνητικά σύμβολα και οι βραχυγραφίες, στοιχεία απαραίτητα για την κατανόηση των λημμάτων. Κατόπιν, παρουσιάζεται ένας αναλυτικός οδηγός χρήσης του λεξικού, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί με μια ματιά να αναγνωρίζει όλες τις πληροφορίες που του παρέχει η κάθε καταχώριση και να τις αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΛΗΜΜΑΤΑ

Τα κύρια λήμματα καταχωρίζονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά και είναι τυπωμένα με μεγάλα γαλάζια στοιχεία που αρχίζουν λίγο πιο αριστερά από το κυρίως σώμα του κειμένου. Όπου ένα λήμμα έχει περισσότερες από μία σημασίες, αυτές αριθμούνται και ερμηνεύονται αναλυτικά. Τα υπολήμματα αρχίζουν λίγο πιο δεξιά από το σώμα του κειμένου και είναι τυπωμένα με μικρότερα γαλάζια στοιχεία.

Αν μία λέξη αντιστοιχεί σε διαφορετικά μέρη του λόγου (π.χ. και ουσιαστικό και ρήμα), τότε υπάρχει ξεχωριστό αριθμημένο λήμμα για το καθένα.

ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

Τα περιφραστικά ρήματα (phrasal verbs) είναι ρήματα που συντάσσονται με επίρρημα ή πρόθεση και έχουν διαφορετική σημασία από τις λέξεις που τα αποτελούν. Για τον λόγο αυτό αναγράφονται ξεχωριστά σε αλφαβητική σειρά κάτω από το λήμμα του κύριου ρήματος, λίγο πιο δεξιά από το σώμα του κειμένου και με μικρότερα γαλάζια στοιχεία.

ΠΡΟΦΟΡΑ

Η προφορά των λημμάτων αποδίδεται με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο, το οποίο παρέχει την ακριβέστερη φωνητική μεταγραφή μιας λέξης. Η καινοτομία του λεξικού αυτού είναι ότι δεν περιορίζεται στη βασική αγγλική απόδοση της προφοράς των λέξεων, όπως συνήθως γίνεται σε άλλα αγγλοελληνικά λεξικά· αντιθέτως, δίνονται –όπου υπάρχουν– και οι εναλλακτικές (τοπικές κλπ) προφορές, αλλά και η αμερικανική προφορά (με τυχόν παραλλαγές).

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Μετά την αναγραφή του λήμματος και της προφοράς (όπου υπάρχει), δίνεται βραχυγραφικά με πλάγια στοιχεία το μέρος του λόγου. Όπου η καταχώριση χωρίζεται σε επιμέρους ερμηνείες οι οποίες έχουν γραμματικές παραλλαγές, αυτές δίνονται αμέσως μετά τη σχετική αρίθμηση.

ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ

Πολλά ουσιαστικά σχηματίζουν ανώμαλο πληθυντικό αριθμό, ενώ στην περίπτωση σύνθετων ή περιφραστικών ουσιαστικών ο πληθυντικός δεν είναι πάντα προφανής· επιπλέον, για ορισμένες λέξεις υπάρχουν δύο εναλλακτικοί πληθυντικοί αριθμοί. Στις περιπτώσεις αυτές, δίνεται ο τύπος μέσα σε αγκύλες [ ].

ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ

Τα παραθετικά των επιθέτων και επιρρημάτων επίσης δίνονται μέσα σε αγκύλες, είτε ο σχηματισμός τους είναι ομαλός είτε ανώμαλος. Όπου δεν δίνονται παραθετικά, σημαίνει ότι αυτά σχηματίζονται περιφραστικά (με more και most) ή ότι δεν υπάρχουν.

ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Οι παραλλαγές της αγγλικής γλώσσας, όπως για παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και της Αυστραλίας, σημειώνονται βραχυγραφικά με μικρά κεφαλαία στοιχεία. Όπου δεν υπάρχει διευκρίνιση, θεωρείται ότι η λέξη, φράση, ορθογραφία κλπ είναι κοινώς αποδεκτή.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αναγνώστης με τα περισσότερα αγγλοελληνικά λεξικά είναι η δυσκολία τού να αξιολογήσει τις σημασιολογικές αποχρώσεις μιας λέξης και να κάνει σωστή χρήση της. Ένα εύχρηστο λεξικό οφείλει να είναι αναλυτικό και να παραθέτει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ο αναγνώστης για να διακρίνει σωστά μεταξύ των ερμηνειών ώστε να επιλέξει εύστοχα την καταλληλότερη λέξη, σύμφωνα με το κειμενικό είδος και το γλωσσικό μητρώο (register) της επικοινωνιακής περίστασης, και να τη χρησιμοποιήσει ορθά τόσο σημασιολογικά όσο και συντακτικά. To Grivas English-Greek Dictionary επιχειρεί να καλύψει όσο το δυνατόν πληρέστερα το εύρος των πιθανών ερμηνειών μιας αγγλικής λέξης, φράσης κλπ στα Ελληνικά, πλαισιώνοντάς τες με αρκετές παραδειγματικές φράσεις και προτάσεις ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν περισσότερες ερμηνευτικές αποχρώσεις στα Ελληνικά.

ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Ένας άλλος λόγος για τη μη ορθή χρήση μιας αγγλικής λέξης ή φράσης είναι η ελλιπής διευκρίνιση για το πού και πότε χρησιμοποιείται. Έτσι, συχνά ο αναγνώστης οδηγείται στην εσφαλμένη εντύπωση ότι, για παράδειγμα, μια λέξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθομιλουμένη, όταν στην πραγματικότητα είναι ένας επιστημονικός όρος. Συνεπώς, ο ορισμός του κειμενικού είδους (ιατρικό, βιολογικό κλπ) και του γλωσσικού μητρώου (επίσημο, καθομιλουμένη κλπ) καθίσταται κάτι παραπάνω από απαραίτητος.

ΑΛΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι καταχωρίσεις δίνουν επίσης πολλές ακόμη χρήσιμες γραμματικές και συντακτικές πληροφορίες τυπωμένες με έντονα μαύρα στοιχεία. Έτσι, θα δείτε με μια ματιά με ποιες προθέσεις, επιρρήματα κλπ συντάσσεται κατά κανόνα το λήμμα, συνήθεις γλωσσικές συνάψεις (collocations) και ούτω καθεξής.

ΙΔΙΩΤΙΣΜΟΙ

Μετά τις βασικές ερμηνείες κάθε λήμματος, το λεξικό παραθέτει (όπου υπάρχουν) τους περισσότερο – αλλά και λιγότερο – συνηθισμένους ιδιωτισμούς με τη λέξη αυτή. Αυτοί απαντούν στο τέλος της καταχώρισης με έντονα γαλάζια στοιχεία και με αλφαβητική σειρά για την ευκολότερη εύρεσή τους και αποδίδονται όσο το δυνατόν με αντίστοιχες ελληνικές εκφράσεις.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Για τυχόν ιδιωτισμούς ή φράσεις που απαντούν σε καταχώριση άλλου λήμματος, καθώς επίσης και για σχετικά λήμματα με παρόμοιες έννοιες ή για αντιπαραβολή με λήμματα που πιθανόν να συγχέονται με άλλα, συμβουλευθείτε τις παραπομπές στο τέλος της καταχώρισης. Όπου υπάρχει λέξη σε παρένθεση μετά τη φράση, σημαίνει ότι θα βρείτε τη φράση στην καταχώριση του λήμματος που αναφέρεται στην παρένθεση.

ΣΥΝΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΑ – ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ

Στο τέλος επιλεγμένων λημμάτων παρατίθενται συνώνυμα και αντίθετα με αλφαβητική σειρά, ενώ, όπου κρίνεται απαραίτητο, ακριβώς μετά το λήμμα παρατίθενται παρόμοιες φράσεις οι οποίες βοηθούν στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του αναγνώστη.

Αυτό είναι, λοιπόν, το Grivas English-Greek Dictionary, ένα μοναδικό λεξικό που έχει ως σκοπό του να αποτελέσει ένα πολύτιμο και απαραίτητο βοήθημα για οποιονδήποτε χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα.

Κατάλογος

Go to Grivas.gr e-shop

Newsletter

(*) Υποχρεωτικά πεδία


up